ميزان مدرن بودن هر جامعه‌ای را با ميزان احترام قوانين آن كشور به حقوق شهروندان آن می‌توان سنجيد. مدرن بودن يك جامعه با مدرن كردن دستگاه‌های تكنيكی و استفاده وسيع از كامپيوتر انجام نمی‌شود. بلكه ميزان پيشرفت اجتماعی با ميزان احترام به حقوق طبيعی، مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان معنا و مفهوم می