مردان نیز به نقض حقوق زنان اعتراض کنند!

مردان آزاده ایرانی شما نیز به نقض حقوق زنان در قانون اساسی اعتراض کنید! 

در رد کاندیداتوری بیش از ۱۰۰۰ نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری، آنچه که بیش از هرچیز برجسته تر بود، این واقعیت تلخ بود که شورای نگهبان نه فقط بر اساس گرایشهای سیاسی و فکری، بلکه بر اساس جنسیت نیز به رد کاندیدا ها دست زده است. شورای نگهبان با رد صلاحیت زنان برای مقام ریاست جمهوری، به صراحت تبعیض علیه زنان و توهین به نیمی از جمعیت کشور ما را اعلام می دارد.

اقدام شورای نگهبان دررد صلاحیت زنان در زمانی صورت می گیرد که زنان کشور ما از فشار ظلم و انواع تبعیض ها و خشونت ها که در قوانین حقوقی و جزایی کشور بصورت رسمی نهادینه شده، به تنگ آمده اند. تجربه تبعیض و خشونت در خانه، خیابان و محل کار بخشی از زندگی روزمره زن ایرانی شده است و دستگاه قضایی توجیه گر قانونی تبعیض و خشونت علیه زنان و دستگاه اجرایی با استناد به قوانین تثبیت گر وضع موجود است. زنان ایرانی اکنون به درجه ای از خودآگاهی و رشد فردی و اجتماعی رسیده اند که خود را آماده مبارزه ای جدی برای مقابله با همه نابرابری های حقوقی و اجتماعی می یابند. اعتراض به رد صلاحیت زنان توسط شورای نگهبان تبدیل به گام آغازین در روند پیگیر اعتراض زنان به «نیمه انسان» شمردن آنان در قانون اساسی شده و تحصن در اعتراض به «رد صلاحیت» زنان توسط شورای نگهبان، به حرکت اعتراضی به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» فرا می روید.

امروز زنان در اعتراض به قانون اساسی کشور بپا خاسته‌اند، قانونی که تبعیض علیه آنان را در کشور نهادینه ساخته و چماق سرکوب علیه زنان را بصورت قانونی و حقوقی پایه گذاری کرده است. در اعتراض عمومی زنان بدرستی بر این نکته تاکید شده است که “بر اساس اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر و ميثاق بين ‌المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران نيز ملزم به اجرای آن است، هيچکس را نمی‌ توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيک از حقوق مدنی و سياسی محروم کرد.”

ما همراه با دیگر زنان کشورمان خواهان آنیم که قوانین ضد زن برچیده شده و در تدوین قانون اساسی جدید، زنان کشور ما نیز شرکت داشته و هرگونه تبعیض بخاطر جنس و جنسیت از قانون اساسی حذف شده و تامین برابری فرصت ها بدون درنظر گرفتن جنس در قانون اساسی جدید تضمین شود.

دمکراسی بدون مشارکت فعال زنان امکان پذیر نیست، و مبارزه برای دمکراسی بدون حمایت از حقوق زنان معنایی ندارد چرا که حقوق زنان حقوق بشر است. ما به سهم خود در تقویت همبستگی زنان کوشیده و از همه مردان کشورمان، بویژه روشنفکران و فعالان سیاسی و نویسندگان و هنرمندان می خواهیم که در این حرکت حقوق بشری با زنان همصدا شده و در همراهی با زنان برای دمکراسی و حقوق بشر صدای خود را به گوش همگان برسانند. سکوت درحین تماشای حرکت اعتراضی زنان تعبیری جز عدم همراهی با زنان و عدم پشتیبانی از حقوق زنان نخواهد داشت! سکوت جایز نیست، صدای حمایت خود را از زنان بلند کنید و با حرکت اعتراض آمیز زنان به نقض حقوق آنان در قانون اساسی همراه شوید و پیروزی را ممکن سازید.

کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
چهارشنبه ١٨ خرداد ١٣٨٤
٨ ژوئن ٢٠٠٥