دعوت به برخورد نظری، و نه شخصی با منیره برادران با خواندن کتاب «حقیقت ساده» آشنا شدم که خاطرات زندان خود را در نهایت سادگی و بدون ادعا نوشته بود. پس از آن در دیدارهایی دوستانه به بهانه گفتگو درباره مسائل گوناگون مربوط به حقوق بشر با او بیشتر آشنا شدم. اما اخیرا با خواندن