شکنجه ای که همراه دارزدن و حلق آویز کردن به قربانی اعمال می‌شود تا کنون مورد توجه هیچیک از مقامات قضائی و ‏حقوقدانان کشور ما قرار نگرفته است. ‏ از آنجایی که «اعدام» بالاترین مجازات است، شکنجه‌‌های ضمن به قتل رسیدن قربانی قوه قضائیه اصلا به حساب نمی آید. انتخاب ‏شیوه قتل توسط قانون به