تهديد را جدی بگيريم

 

دکتر س. بنا

دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٨٢

اصلاح طلبان در افت و خيز مبارزات سياسی چند ساله خود عملکردی داشته‌اند که هميشه مورد انتقاد ما بوده و هست. اما در اين ميان، اين دوستان به درس‌هايی از سياست رسيده‌اند که شايسته توجه است. اصلاح طلبان هنوز نيروهای به اصلاح خود “دگر” انديش را در عمل انکار می‌کنند، هنوز نيروهای چپ خارج از کشور را انکار می‌کنند، و اصولا نيروهای روشنفکر را، سوای خودشان، کم و بيش انکار می‌کنند. اما امروزه به جايی رسيده‌اند که نيروی اجتماعی زنان را ديگر نمی‌توانند انکار کنند.

به صفحه اينترنتی “امروز” بخش “زنان امروز” اخيرا افزوده شده است که حاوی اخبار مربوط به زنان و برخی مقالات می‌باشد. مهمترين دليل افزودن اين بخش و توجه به مسائل زنان در دوجمله آخر مقاله‌ای خلاصه شده است که اولين مقاله نوشته شده برای اين صفحه می‌باشد. اين دو جمله چنين است:

“هشيار باشند كه اگر نسل پيش و پيش‌تر با نداشتن‌ها كنار آمده اما نسل امروز تهديد است و تهديد، به گفتمان مسالمت‌آميز بسنده نمی‌كند. پس به چاره‌جويی و رفع نياز زنان ايرانی جدی‌تر بيانديشند.”

اصلاح طلبان بخوبی می‌دانند که اگر چشم به آراء مردم داشته باشند، زنان نيمی از جمعيت دارای حق رای در کشور را تشکيل می‌دهند و در عمل فعال‌تر از مردان در سياست شرکت می‌کنند زيرا حق و حقوق بيشتری از آنان توسط نمايندگان و قانونگزاران مذاکره می‌شود.

بنابراين هر نيروی سياسی برای تضمين حضور خود در صحنه سياست ايران به آراء زنان احتياج دارد.

خوشبختانه اصلاح طلبان به اين آگاهی دست يافته‌اند که اگر واقعا طالب دمکراسی هستند، توجه به نيروهای واقعی و تاثيرگذار اجتماعی از شرايط اصلی موفقيت در صحنه سياست دمکراتيک و مردمی است. زمانی اين عزيزان بدنبال توجيهات روشنفکری و اقناع خويش در زمينه حقوق فمينيستی بودند. حالا خوشبختانه به اين نتيجه رسيده‌اند که نبايد منتظر نتيجه بحث‌های فمينيستی و ضد فمينيستی بنشينند تا درباره مسائل سياسی مربوط به زنان تصميم بگيرند. آنها دريافته‌اند که زنان به عنوان نيمی از جمعيت کشور يک واقعيت انکار ناپذير هستند. بعلاوه، زنان ايران با تضييق حقوقشان و در عين حال با رشد سواد و آگاهی اجتماعی شان در صحنه سياست ايران حضور فعال دارند. بنابراين شرط اساسی موفقيت يک نيروی سياسی جلب آراء زنان می‌باشد.

زنان نمی‌توانند انکار شوند. مردان چه با بحث‌های حقوقی و فمنيستی و جامعه شناسی و روانشناسی و … اقناع بشوند، چه نشوند، موجوديت زنان واقعيتی است که آن را نمی‌توان انکار کرد. بنابراين، بايد که قانونی کردن حقوق انسانی زنان را پذيرفت.