نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش چهار • در ادامه ی نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران پس از نگاهی به “بچه های بسیجی”، عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق، و عملکرد حکومت در کشتار “بچه های پژاک” در این بخش نگاهی به سربازگیری کودکان بدست پژاک خواهیم