Tag: حقوق بشر، کودک

کشتار و اعدام “بچه های پژاک” بدست حکومت

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش سه بخش های پیشین این مطلب با عنوان های «بچه های بسیجی»(1) و «عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق»(2) به بررسی کوتاهی از عملکرد جمهوری اسلامی دررابطه با کودکان سرباز در بسیج مستضعفین و دانش آموزان هوادار سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده شده

عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش دو کودکان سرباز، از “بچه های بسیجی” گرفته تا “بچه های مجاهدین” و کودکان هوادار پژاک قربانی سیاست های بیرحمانه حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با کودکان بوده اند. بخش یک از این مطلب با عنوان “بچه های بسیجی”(1) به بررسی کوتاهی از عملکرد جمهوری اسلامی