‏”اين را بردار!” ‏ پروانه دو دستي کتاب کوچکي را برداشته بود و درميان جمعيت شلوغي که جلوي ميز کتابفروشي جمع شده بود، ‏بطرف من خم شده بود و حالت خم شدن و نگاه جدي‌اش از پشت عينک و دودستي گرفتنش همه حکايت از پيامي ‏مهم داشت. زنگ تنفس بود درميان سخنرانيهاي کنفرانس مطالعات زنان