نگاهی به وضعیت زنان در ایران و جهان – بخش یک زنان در مقایسه با مردان کجا ایستاده اند؟ وضعیت زنان در زمینه برابری با مردان نسبت به گذشته چقدر پیشرفت کرده است؟ اصولا پیشرفت چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟ آیا پیشرفت یک بعد دارد یا در ابعاد و زمینه های گوناگون تعریف