اعدام یک واژه ی عربی و حقوقی است. ترجمه ی فارسی و محاوره ای آن شاید چنین باشد: کشتن انسان با پروانه ی رسمی از دادگاه. چرا دستگاه قضائی بصورت رسمی و آشکار به کشتن انسان ها می پردازد؟ این پرسشی است که مردم باید از حکومت بپرسند. جالب اینکه این پرسش در برخی موارد